Poseł Gaża na czele Podkomisji zajmującej się jakością powietrza

Poseł na Sejm RP Grzegorz Gaża został Przewodniczącym nowo powołanej Podkomisji stałej  do spraw jakości powietrza.

– Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami jest problemem niezwykle ważnym ze względu na jakość życia i zdrowia ludzi. Zanieczyszczone powietrze ma również negatywny wpływ na kondycję ekosystemów. Zatem priorytetowymi celami działań Podkomisji będzie ocena: funkcjonowania systemu monitoringu powietrza, wykonywania przez podmioty publiczne przypisanych im zadań w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami oraz skuteczności ich działań w zakresie poprawy jakości powietrza – mówi Przewodniczący Podkomisji, Poseł na Sejm RP Grzegorz Gaża.

Ponadto Podkomisja będzie się zajmowała również rozpatrywaniem projektów nowelizacji ustaw dotyczących jakości powietrza.

Dodatkowo Podkomisja w ramach monitorowania jakości powietrza będzie współpracowała z władzami samorządowymi oraz ogólnokrajowymi organizacjami zajmującymi się ochroną jakości powietrza w celu wdrażania skutecznych metod ochrony powietrza i popularyzacji dobrych praktyk w tym obszarze.

W Podkomisji pracować będzie 11 posłów. Funkcjonuje ona w ramach Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.